Concurs de cartells: Setmana de Música de Montserrat

4 03 2013

cartell2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII CONCURS DE CARTELLS 
convocat per l’Ajuntament de Montserrat, per a la XXXIII edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra.
PARTICIPANTS 
Podrà participar tothom.
MODALITAT 
Les obres podran estar realitzades en la tècnica que cada participant decidisca, el suport i la grandària d’aquestes serà: mínim 50×70 cm. i màxim 70×100 cm. Les obres podran presentar-se en format digital en primera instància.
Dades a incorporar al cartell: 33 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat del 22 al 27 de juliol de 2013
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
Les obres que es presenten al concurs han de ser originals i inèdites, no premiades en cap concurs. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres. El tema de les obres haurà de versar sobre la 33 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat.
PRESENTACIÓ DE LES OBRES 
Cada obra original o digital presentada anirà signada amb un lema o títol en la part posterior d’aquesta o en el CD i s’adjuntaran en un sobre tancat, un segon sobre amb el lema i el títol de l’obra escrits en el seu exterior i que  contindrà les següents dades: títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, escola o estament a què pertany, DNI o NIF, adreça completa, telèfon. Junt a aquest segon sobre hi haurà un full on únicament constarà el lema i el títol de l’obra escrits amb un telèfon de contacte, per si l’obra és finalista.
Les obres es lliuraran a l’Ajuntament de Montserrat.
TERMINIS 
El termini de presentació de les obres  finalitzarà el dia 4 d’abril de 2013, a les 14.00 hores.
La decisió del jurat es farà pública el 30 d’abril de 2013.
JURAT
El jurat estarà integrat pels membres de la comissió de cultura.
PREMI
D’acord amb l’opinió del jurat es concedirà un únic premi sense dotació econòmica que consistirà en ser la imatge corporativa de la 33 SIMC.
S’expedirà un certificat acreditatiu de la decisió del jurat.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
El premi podrà declarar-se desert i cap autor podrà beneficiar-se del premi. La decisió del jurat serà inapel·lable. Es tornaran totes les obres, amb l’excepció de la premiada, una setmana després de la decisió del jurat i el termini per a recollir-les serà d’un mes natural després de la decisió del jurat.
Els drets de l’obra premiada passarà a ser de l’Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar a l’autor sempre que es faça ús d’aquesta. L’Ajuntament de Montserrat es compromet a no fer ús de les obres no premiades, excepte en l’exposició del concurs prèvia a la decisió del jurat, sense el consentiment de l’autor. Les obres no retirades en el termini marcat en aquestes bases passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar els autors sempre que se’n faça ús.
Els participants eximeixen l’Ajuntament de Montserrat de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què poguera incórrer algun dels participants.
La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

 


Actions

Information